10/03/2022 – Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση του εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου

10/03/2022 – Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση του εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

 

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει – τιμής με τίτλο: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο Δήμο Ιλίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_33 (Α/Α ΟΠΣ:4691) (Απόφαση Ένταξης: 4693/27-09-2021) ποσού 93.059,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  1. Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται 01/03/2022 και ώρα 09:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gra του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η  10/03/2022   και ώρα 15:00.
  3. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1, 30232000-4, 30213100-6, 38652100-1, 30232110-8, 30232000-4, 31711000-3, 30121100-4. Η γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στα κτήρια που έχουν επιλεγεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
  4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς παράδοση είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. – Διαδικτυακή πύλη wwpromitheus.gov.gra) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα 2 άρθρο 2.2.2. – Εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό  των  χιλίων πεντακοσίων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.500,96 €).
  7. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr aτου Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Π17621 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

Π17621 Περίληψη διακήρυξηςa

Π17621 Έντυπο οικονομικής προσφοράςa

Π17621 espd xmla

Π17621 espd request v2 pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a