Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών και προμήθεια tablet αξιολόγησης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου»

Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών και προμήθεια tablet αξιολόγησης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου»

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021, για τη με κωδικό 185/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών και προμήθεια tablet αξιολόγησης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 9.548,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και σας προσκαλεί όπως καταθέσετε  την σχετική προσφορά σας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η Προσφορά θα περιλαμβάνει   το σύνολο των υπηρεσιών.

 

Η προσφοράς σας παρακαλούμε  να κατατεθεί   μέχρι  την 27/12/2022  και ώρα 11:00 πμ  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφοςή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  27/12/2022  και ώρα 11:00 πμ

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

·      Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 185/2022
·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
  Προσφορά για την ΚΜ: 185/2022 «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών και προμήθεια tablet αξιολόγησης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου»
  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 185/2022 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 27/12/2022  και ώρα 11:00 πμ και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

** Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά( άρθρο 53 του Ν.4782/2021 §3β)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Tμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν.4782/2021,τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

 

18522 – ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π18522 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ Δράση 2 (ΑΑ)a

Π18522ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δράση 2a