21/08/2023 – Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου

21/08/2023 – Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά το υποέργο 1 (προμήθεια) της πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» προϋπολογισμού 1.650.233,29€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης ως προς τα τμήματα 1 και 3 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και για το τμήμα 2 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –  τιμής.

  1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων τουλάχιστον μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.               
  2. Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει.
  3. Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Αριθμός Μελέτης 34/2023 και ο συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: για τις ομάδες 1 και 3 ο 191477 και για την ομάδα 2 ως προς το «Απορριμματοφόρο όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών» ο 197706 και ως προς το «Απορριμματοφόρο όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με γερανό οροφής» ο 197709.
  4. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται 17-07-23 και ώρα 09:00:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 21-08-2023 και ώρα 15:00:00.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της διακήρυξης.
  6. Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 2.1.4. διακήρυξης).
  7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  8. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής  του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της ομάδας ή/και των ομάδων που συμμετέχει επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και απεικονίζεται ως εξής:

Τμήμα 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Δέκα τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (13.086,67 € )

Τμήμα 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (6.850,00 € )

ΤΜΗΜΑ  3:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ, ( 6.680,00 €)

  1. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.184, 213-2030.195, 213-2030.185,  Τ. Κ. 131 22, κ. Μ. Κρητικός, κα. Ε. Τσαμπάση, κα. Α. Μαράτου, κ. Π. Χρήστου και κα Α.Μπέλλου).
  2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

Π3420 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π3423 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

Π3423 – Περίληψη Διακήρυξηςa

Π3423 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗa

Π3420 – ESPDa