Προμήθεια προγεύματος για τη φιλοξενία κλιμακίου ΕΟΔΥ στο Δήμο Ιλίου

Προμήθεια προγεύματος για τη φιλοξενία κλιμακίου ΕΟΔΥ στο Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 99/2021 μελέτη που αφορά στην «προμήθεια προγεύματος για τη φιλοξενία κλιμακίου ΕΟΔΥ στο Δήμο Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 3.928,78€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.(Σύμφωνα με την &3α του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021)

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 07-07-21 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου 48-50 1ος όροφος, ή μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την Τετάρτη 07-07-21 και ώρα 11.00 π.μ.
To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:
• Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 99/2021 «προμήθεια προγεύματος για τη φιλοξενία κλιμακίου ΕΟΔΥ στο Δήμο Ιλίου»

• Περιεχόμενο: Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 99/21 «προμήθεια προγεύματος για τη φιλοξενία κλιμακίου ΕΟΔΥ στο Δήμο Ιλίου»
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
• Επισυναπτόμενα Αρχεία: • Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 99/21 Μελέτη του Δήμου μας
• (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Τετάρτη 07-07-21 και ώρα 11.00 π.μ και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 07-07-21 και ώρα 13.00 π.μ

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Η Μελέτη 99/2021
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Π9921 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςa

Π9921 Μελέτη a

Π9921 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa