Μέτρα για την αντιπυρική περίοδο

Μέτρα για την αντιπυρική περίοδο

Η πολιτική προστασία του Δήμου Ιλίου ενημερώνει τους δημότες για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου 2024. Είναι σημαντικό για όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου να προβούν στον έγκαιρο καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα, σπασμένα δένδρα και κλαδιά, καύσιμη φυτική ύλη, εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα καθώς και υπολείμματα καθαρισμού. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί βασικό μέτρο για την πρόληψη πυρκαγιών.

Ας δράσουμε υπεύθυνα και άμεσα.

Ο Δήμος Ιλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καλεί τους δημότες να τηρήσουν τις οδηγίες καθώς σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να προχωρήσει σε κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.  Οι δημότες  είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν  οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’) του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

Ο Δήμος παραμένει στη διάθεσή των δημοτών για κάθε απαραίτητη υποστήριξη και πληροφορία στο τηλέφωνο: 2132030212 και στο email: vas.apostolopoulos@gmail.coma

Μέτρα για την αντιπυρική περίοδο

Μέτρα για την αντιπυρική περίοδοa