Πρακτικό Ανάρτησης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 “Συνέχιση Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)” (Επαναδημοσίευση)

Πρακτικό Ανάρτησης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 “Συνέχιση Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)” (Επαναδημοσίευση)

Προβαίνουμε σήμερα Πέμπτη, 09-05-2024 στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 14582/20-02-2024 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2024) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) στο Δήμο Ιλίου» με κωδικό ΟΠΣ 6002451 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» στον Δήμο Ιλίου.

Το πρακτικό συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 10-05-2024 και λήγει την 20-05-2024.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 (επαναδημοσίευση)a

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]a

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣa

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠa