Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023

Προβαίνουμε σήμερα την 06/04/2023 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 92895/16-12-2022 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Ιλίου.


Το πρακτικό συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gra) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο της ως άνω Ανακοίνωσης, για χρονικό διάστημα από 07-04-2023 μέχρι και 16-04-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2023a

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101a

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102a