Πρακτικό ανάρτησης Ανασυνταγμένων Πινάκων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

Πρακτικό ανάρτησης Ανασυνταγμένων Πινάκων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

Προβαίνουμε σήμερα την 20/02/2024 στην ανάρτηση των Ανασυνταγμένων Πινάκων Κατάταξης (κωδ. Θέσης 109) και Πινάκων Απορριπτέων (κωδ. Θέσης 109) της υπ’ αριθμ.78917/24-10-2023 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 4Α/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

Το πρακτικό συντάσσεται κατόπιν της υπ’ αριθμ. 89/2024 απόφασης του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 4Α/2023 ανακοίνωσης.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 4Α/2023a

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 4Α/2023a