Πρακτικό ανάρτησης οριστικών για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρακτικό ανάρτησης οριστικών για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προβαίνουμε σήμερα Παρασκευή 19-08-2022, στην ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων της ονομαστικής κατάταξης υποψηφίων, του γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, των πινάκων διοριστέων και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 54796/20-07-22 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Το παρόν συντάσσεται μετά την πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων επί των πινάκων και την απόρριψη όσων υποβλήθηκαν μετά την εξέταση τους.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝa

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑa

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑa

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑa

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑa