Πρακτικό Ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2023-24

Πρακτικό Ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2023-24

Προβαίνουμε σήμερα Πέμπτη 15-02-2024, στην ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, Βαθμολόγησης και Διοριστέων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 4845/17-01-2024 ανακοίνωσης (ΑΔΑ:6Ψ2ΒΩΕΒ-ΚΞΠ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο), περιόδου 2023-24 στο Δήμο Ιλίου.

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημοσιότητας της ανακοίνωσης πρόσληψης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων, η
οποία αρχίζει την Παρασκευή, 16-02-2024 και λήγει την Πέμπτη, 29-02-2024.

Οι ενστάσεις των υποψηφίων Π.Φ.Α υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην έδρα του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρωτοκόλλου).

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΟ 2023/24a

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΓΟ 2023/24a