Ορθή Επανάληψη – Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου

Ορθή Επανάληψη – Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου

Αναρτούμε σήμερα την 13-02-2023 το πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 91052/09-12-2022 (ΣΜΕ1-2023) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων, ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητας κολύμβησης με άδεια ναυαγοσώστη), για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου.


Το πρακτικό συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr), για χρονικό διάστημα από 14-02-2023 μέχρι και 23-02-2023.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜΕ1/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ1/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΜΕ1/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ1/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗa

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 1/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ a