Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) 2022-23

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) 2022-23

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, Βαθμολόγησης και Διοριστέων, κατόπιν της υπ αριθ. 87275/25-11-2022 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: Ψ59ΨΩΕΒΦ3Κ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-23 στο Δήμο Ιλίου και την έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων η οποία αρχίζει την Παρασκευή, 30-12-2022 και λήγει την Παρασκευή, 13-01-2023.


Οι ενστάσεις των υποψηφίων Π.Φ.Α υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην έδρα του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρωτοκόλλου) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (sox@ilion.gra)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΓΟ 2022-2023a

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΓΟ 2022-2023a