013/2009

013/2009

013/2009 – Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, αποτελούμενη από 3 υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος για το έτος 2009 a

Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, αποτελούμενη από 3 υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος για