025/2011

025/2011

025/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/2007 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/2007 ads0252011.pdf