028/2013

028/2013

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 15.400,00 ευρώ για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» για την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0282013.pdf