029/2010

029/2010

029/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Ε.Ε. για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Ε.Ε. για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου ads029.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 350,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο με θέμα: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» a

Έγκριση πίστωσης ποσού 350,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο με θέμα: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» ade0292010.pdf