029/2011

029/2011

029/2011 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/09 a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/09 ads0292011.pdf