050/2012

050/2012

050/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί των οδών Αλαμάνας 2 & Βυτίνης , στον Σαραγιώτη Νικόλαο. a

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί των οδών Αλαμάνας 2 & Βυτίνης , στον Σαραγιώτη Νικόλαο. AEPZ0502012.pdf

050/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» AOE0502012.pdf

050/2012 – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στις Επιτροπές: α) παραλαβής έργων αξίας 5.869,40 € (Π.Δ. 229/1999 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι, β) για έργα αξίας άνω των 5.869,40 € (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87) 1 Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του γ1) παραλαβή προμηθειών – εργασιών & μεταφορών (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980) 1 Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του & γ2) παραλαβή προμηθειών – εργασιών & μεταφορών που αφορούν τις Υπηρεσίες Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικής (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980) 1 Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του, για το έτος 2012 a

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στις Επιτροπές: α) παραλαβής έργων αξίας 5.869,40 € (Π.Δ. 229/1999 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι, β) για έργα αξίας άνω των 5.869,40 € (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87) 1