061/2013

061/2013

061/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.821,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,για την εκτύπωση εντύπων χρήσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. (ενημερωτικά έντυπα, προσκλήσεις εκδηλώσεων, φάκελοι αλληλογραφίας κλπ)., σε βάρος του Κ.Α. 10.6615 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA612013.pdf