063/2011

063/2011

063/2011 – Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 από Σχολικό Χώρο «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» σε χώρο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» a

Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 από Σχολικό Χώρο «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» σε χώρο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» AEPZ0632011.pdf

063/2011 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16-12-2010 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον ΜΑΛΕΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ a

Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16-12-2010 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον ΜΑΛΕΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ADS0632011.pdf