066/2011

066/2011

066/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων» AOE0662011.pdf

066/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ a

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ADS0662011.pdf

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για rock συναυλία με τον Κώστα Τουρνά στις 9/9/2011 στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (πίσω από Δημαρχιακό μέγαρο) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011 a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για rock συναυλία με τον Κώστα Τουρνά στις 9/9/2011 στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (πίσω από Δημαρχιακό μέγαρο) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικός

Ορισμός επιτροπής εκτιμήσεως ακινήτου του άρθρου 248 του Π.Δ. 410/95 «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» a

Ορισμός επιτροπής εκτιμήσεως ακινήτου του άρθρου 248 του Π.Δ. 410/95 «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»