085/2009

085/2009

085/2009 – Δεύτερη (2η) επανεξέταση διακανονισμού υπολοίπου οφειλής ποσού 10.042,50 € της υπόχρεης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ βάσει της 197/07 Α.Δ.Σ. & της 19/99 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από τις με αριθ. πρωτ. 22267/26-05-2008 και 7617/17-02-2009 αιτήσεις της a

Δεύτερη (2η) επανεξέταση διακανονισμού υπολοίπου οφειλής ποσού 10.042,50 € της υπόχρεης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ βάσει της 197/07 Α.Δ.Σ. & της 19/99 Πράξης Αναλογισμού ύστερα