087/2011

087/2011

087/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων». a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων». AOE0872011.pdf

087/2011 – Λύση – Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Ιλίου («ΔΕΚΑ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 a

Λύση – Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Ιλίου («ΔΕΚΑ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 ads0872011.pdf