103/2010

103/2010

103/2010 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 456/2009 Απόφασης Δ.Σ. εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε. a

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 456/2009 Απόφασης Δ.Σ. εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε. ads1032010.pdf

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΙΧΟΣ» που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009» a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΙΧΟΣ» που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009» ade1032010.pdf