105/2011

105/2011

105/2011 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 46/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στους Αντ. Τσουκλείδη κλπ. στο Ο.Τ. 770 (φιστικιές) με αποδοχή της από 23-2-2011 δήλωσης του Αντ. Τσουκλείδη κλπ a

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 46/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στους Αντ. Τσουκλείδη κλπ. στο Ο.Τ. 770 (φιστικιές) με αποδοχή της από 23-2-2011 δήλωσης του Αντ. Τσουκλείδη κλπ ads1052011.pdf

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για Δημιουργικό – επιμέλεια εντύπων των εκδηλώσεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για Δημιουργικό – επιμέλεια εντύπων των εκδηλώσεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου adsdhkepa1052011.pdf