109/2010

109/2010

109/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Μ. Γ2/09 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Μ. Γ2/09 ads1092010.pdf