1153

1153

155/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ : «Περί διαδικασίας ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που προβλέπονται στο άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης του έργου: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» a

AOE1552019.pdf

152/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παραλαβής που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου» a

AOE1522019 ΨΥ.pdf