1187

1187

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια χαρταετών για τις ανάγκες της εκδήλωσης κούλουμα 2010. a

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια χαρταετών για τις ανάγκες της εκδήλωσης κούλουμα 2010. adspk132010.pdf