127/2010

127/2010

127/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου ads1272010.pdf

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» ADE1272010.pdf