127/2011

127/2011

127/2011 – Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Δ.Σ. του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 a

Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Δ.Σ. του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο