139/2010

139/2010

Έγκριση κατανομής του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. απόφασης 14473/8341/2010 απόφασης του Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. a

Έγκριση κατανομής του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. απόφασης 14473/8341/2010 απόφασης του Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. adspk1392010.pdf