1404

1404

294/2010 – Έγκριση πίστωσης ποσού 350,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με θέμα «10th Annual Meeting of INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEYRORHARMACOLOGY» a

Έγκριση πίστωσης ποσού 350,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με θέμα «10th Annual Meeting of INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEYRORHARMACOLOGY» ADS2942010.pdf