144/2010

144/2010

144/2010 – Λήψη απόφασης για την έκφραση σύμφωνης γνώμης όσον αφορά την Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Εσχατιάς, του ρέματος Πικροδαφνέζας και τμήματος του ρέματος Αγίου Γεωργίου a

Λήψη απόφασης για την έκφραση σύμφωνης γνώμης όσον αφορά την Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Εσχατιάς, του ρέματος Πικροδαφνέζας και τμήματος του ρέματος Αγίου Γεωργίου ads1442010.pdf

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης που αφορά τις τεχνικές προσφορές της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (γραφείων – ερμαρίων – καθισμάτων κλπ) για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου a

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης που αφορά τις τεχνικές προσφορές της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (γραφείων – ερμαρίων – καθισμάτων κλπ) για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στις Υπηρεσίες