148/2011

148/2011

148/2011 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου» a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

148/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α3/08 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α3/08 ADS1482011.pdf