1504

1504

345/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010 ADS3452010.pdf