1591

1591

351/2010 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010 a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010 ads3512010.pdf