1607

1607

367/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΑΠ2/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/10 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΑΠ2/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/10 ads3672010.pdf