178/2009

178/2009

178/2009 – Επανεξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 14.218,23 € του υπόχρεου ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ βάσει της 084/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & της 12/2004 Πράξης Αναλογισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. 14362/01-04-2009 αίτησή του a

Επανεξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 14.218,23 € του υπόχρεου ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ βάσει της 084/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & της 12/2004 Πράξης Αναλογισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. 14362/01-04-2009 αίτησή