187/2012

187/2012

187/2012 – 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 3.610,29 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή a

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά  την έγκριση πίστωσης ποσού 3.610,29 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012,