198

198

Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των Τραπεζών, του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου a

Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των Τραπεζών, του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου adskapi012011.pdf

109/2009 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 12/1990 για την απαλλοτρίωση επί των οδών ΚΑΛΧΟΥ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ – Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων a

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 12/1990 για την απαλλοτρίωση επί των οδών ΚΑΛΧΟΥ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ – Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων ads109.pdf