201/2012

201/2012

201/2012 – Εγκριση πίστωσης ποσού 996,05 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή a

Εγκριση πίστωσης ποσού 996,05 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή AOE2012012.pdf

201/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.347,50 € του υπόχρεου κ. ΣΙΟΥΤΗ ΛΜΠΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, βάσει της 538/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.347,50 € του υπόχρεου κ. ΣΙΟΥΤΗ ΛΜΠΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, βάσει της 538/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ADS2012012.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας (με αρ.πρωτ.:1910/2-7-2012), που αφορά την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας (με αρ.πρωτ.:1910/2-7-2012), που αφορά την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. ADSDHKEPA2012012.pdf