211/2011

211/2011

211/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για την «Υποστήριξη προγραμμάτων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών». a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για την «Υποστήριξη προγραμμάτων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών». AOE2112011.pdf

211/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.408,52 € της υπόχρεης κ. ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30453/14-06-2011 αίτησή της a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.408,52 € της υπόχρεης κ. ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.