2212

2212

065/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις α)Μηχανολογικού και Καθαριότητας, β) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, γ) Υπηρεσίες Νεκροταφείου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις α) Μηχανολογικού και Καθαριότητας, β) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, γ) Υπηρεσίες Νεκροταφείου» AOE0652011.pdf