2251

2251

147/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/09 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/09 ADS1472011.pdf