229/2011

229/2011

229/2011 – Εξέταση ένστασης με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου» a

Εξέταση ένστασης με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

229/2011 – Λήψη απόφασης για την άρση παραχώρησης της χρήσης του Χώρου του Ο.Τ. 363 στον ΟΣΚ Α.Ε. η οποία επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 99/25-01-2007 Α.Δ.Σ. a

Λήψη απόφασης για την άρση παραχώρησης της χρήσης του Χώρου του Ο.Τ. 363 στον ΟΣΚ Α.Ε. η οποία επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 99/25-01-2007 Α.Δ.Σ. ADS2292011.pdf