2305

2305

166/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.359,08 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17714/20-04-2011 αίτησή της a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.359,08 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17714/20-04-2011 αίτησή της ADS1662011.pdf