236

236

066/2009 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση της Συστατικής Πράξης στο άρθρο 4 του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 – ορισμός περαιτέρω πολιτών a

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της Συστατικής Πράξης στο άρθρο 4 του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 –