240/2011

240/2011

240/2011 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και  τρόπου εκτέλεσης AOE2402011.pdf