2476

2476

133/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΔΑΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΔΑΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ