2477

2477

134/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Υποστήριξη προγραμμάτων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2011» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Υποστήριξη προγραμμάτων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2011» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης AOE1342011.pdf